Case Study Onderzoek Voorbeeld

Bij een casestudy wordt er gebruik gemaakt van empirisch onderzoek van een bepaald hedendaags verschijnsel binnen de actuele context. Het is belangrijk dat er verschillende databronnen worden gebruikt. Triangulatie: ‘gebruik van verschillende methoden voor het verzamelen van data om er zeker van te zijn dat de data je werkelijk vertellen wat je denk dat ze vertellen’. Het is een waardevolle manier om een bestaande theorie of model te onderzoeken.

 

Kenmerken casestudy

  1. Smal domein, maar een aantal onderzoekseenheden
  2. Arbeidsintensieve benadering
  3. Meer inzichten in de diepte, dan in de breedte
  4. Selecte steekproef
  5. Open waarneming op een locatie
  6. Kwalitatieve data

 

Vier varianten van casestudies

  1. Enkelvoudige case – wordt gebruikt als het om een kritieke, extreme of unieke case gaat. De omschrijving van de specifieke case die je gebruikt is erg belangrijk.
  2. Meervoudige case – Er wordt naar meer dan één case gekeken. Deze case vorm wordt gebruikt om te bepalen of de resultaten van de eerste case ook voorkomen in andere cases en daardoor kunnen worden gegeneraliseerd.
  3. Holistische case – wanneer de analyse eenheid als geheel wordt behandeld. Bijvoorbeeld een bedrijf als geheel.
  4. Ingebedde case – Wanneer er ook wordt gekeken naar een aantal sub eenheden van de analyse eenheid. Bijvoorbeeld de verschillende afdelingen binnen het bedrijf. 1

1 Mark Saunders, Philip Lewis en Adrian Thornhill (2015). ‘Methoden en technieken van onderzoek (zevende editie). Amsterdam: Pearson Benelux

Case-study onderzoek is een vorm van kwalitatief onderzoek, waarin verschillen methodieken als diepte-interview, participatieve observaties en documenten-analyse worden ingezet om een sociaal fenomeen te bestuderen.

Een case-study kan worden gedefinieerd als de studie van een sociaal fenomeen in één of een paar van haar manifestaties. Een case-study vindt plaats in haar natuurlijke omgeving, gedurende een bepaalde periode. De focus tijdens dit onderzoek ligt op het verkrijgen van gedetailleerde interpretaties, beschrijvingen en verklaringen van participanten betrokken bij het sociale fenomeen.

Een case-study wordt gekenmerkt door een brede onderzoeksvraag, waardoor het onderzoek open blijft staan voor mogelijke vernieuwende inzichten en iteraties. Dit is een iteratief onderzoeksproces waarbij het onderzoek verschillende stappen in het onderzoeksproces herhaald of waarbij stappen langs elkaar heen lopen en dus geen lineair proces vormen.

Binnen een case-study worden verschillende informatiebronnen geraadpleegd en verkregen middels zeer uiteenlopende methodieken. De eerste methodiek is documentenonderzoek. Documentenonderzoek is het op een effectieve en systematische manier verzamelen van teksten die door organisaties/mensen worden geproduceerd, teneinde een beschrijving en of verklaring te kunnen geven van een sociaal fenomeen. Voorbeelden van documenten die gebruikt kunnen worden binnen het onderzoek zijn notulen van vergaderingen, e-mails, jaarverslagen, websites, artikelen, beleidsrapporten en foto’s. Sommige van deze documenten zijn in beperkte mate toegankelijk en vereisen enige inspanning en toestemming om gebruikt te worden tijdens het onderzoek.

Voor de selectie van bronnen zijn een zestal criteria vastgesteld, namelijk:

1) is het document gerelateerd aan en relevant voor het onderwerp binnen het onderzoek;
2) hangen de documenten met elkaar samen;
3) is het document gerelateerd aan de organisatie, het land of de gemeente et-cetera waar het onderzoek betrekking op heeft;
4) gaat het document over de periode waar het onderzoek op is gericht;
5) gaat het over de betrokken actoren;
6) Heeft het medium betrekking op het fenomeen.

Een tweede methodiek is de participatieve observatie. Hierbij draait het feitelijk om het participeren binnen het sociale fenomeen om zo gedragingen, houdingen en activiteiten et-cetera waar te nemen. De participatieve observatie loopt uiteen van volledige deelneming in het fenomeen tot het op afstand bestuderen van het fenomeen of wel passief observeren. Participatieve observatie kan gefocust zijn op het observeren van actoren, activiteiten en plaatsen. Ook bij participatieve observatie zijn sommige bronnen moeilijk toegankelijk, bijvoorbeeld binnen organisaties is het niet zomaar toegestaan om vergaderingen bij te wonen of op de werkvloer rond te lopen. Binnen de participatieve observatie zijn dan veel aspecten die moeten worden afgewogen om gedegen informatie te verkrijgen. Naast de mate van participeren en de toegankelijkheid, kan gedacht worden aan aspecten als het bekendmaken dat de onderzoeker aan het observeren is, kan de onderzoeker geloofwaardig deelnemen binnen het fenomeen, wordt de onderzoeker niet gestoord en kan de onderzoeker naast de deelneming binnen het fenomeen de onderzoeks-rol goed uitvoeren, ofwel heeft de onderzoeker de mogelijkheid notities te maken en in het veldverslag te noteren.

De derde methodiek binnen het case-study onderzoek is het diepte-interview. Dit is een gesprek tussen de onderzoeker of bijvoorbeeld een getrainde interviewer en een respondent die betrokken is bij het onderzoeks-fenomeen. Het doel hiervan is het achterhalen van belevingen, interpretaties en ervaringen in relatie tot het fenomeen. Dit levert veelal diepgaande inzichten op over het fenomeen onder studie.

Een case-study of kwalitatief onderzoek in het algemeen is binnen theoretisch onderzoek vaak bedoeld als inductief onderzoek om nieuwe theorie te vormen die later middels deductief onderzoek (meestal kwantitatief) getest kan worden binnen een grotere populatie. Dit komt door het feit dat de resultaten van kwalitatief onderzoek vaak moeilijk te generaliseren zijn en zullen eerst breder getest moeten worden. Een case-study is echter uitermate relevant voor praktijkgericht onderzoek bijvoorbeeld bij een organisatie of een aantal organisaties. Waarbij het veelal draait om het ophelderen van een probleem of vraagstuk binnen de organisatie en daarbij mogelijke oplossingen te formuleren. Voor wat betreft de kwaliteitscriteria kan gesteld worden dat een case-study hoog scoort op validiteit, maar laag scoort op betrouwbaarheid. Betreffende praktijkgericht onderzoek gaat het veelal om de bruikbaarheid van het onderzoek voor de organisatie.

Deel dit artikel op sociale mediaShare on FacebookShare on TwitterShare on Google+Share on LinkedinShare on PinterestShare on Xing

0 Thoughts to “Case Study Onderzoek Voorbeeld

Leave a comment

L'indirizzo email non verrà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *